ALGEMENE VOORWAARDEN
Mouse Party Productions


ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN.

1. Onderhavige voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en / of overeenkomst tussen Mouse Party Productions, hierna te noemen MPP en een opdrachtgever. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Onder een evenement dan wel het verzorgen van een evenement, wordt in deze voorwaarden verstaan het leveren van goederen en / of het verrichten van diensten in verband met een evenement, danwel het verzorgen en / of organiseren van een evenement, een en ander in de ruimste zin van het woord.

4. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van MPP en / of de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

5. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met MPP, voor de uitvoering waarin derden dienen te worden betrokken.


ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST.

1. Al onze aanbiedingen zijn gedurende 14 dagen na datum van de aanbieding geldig, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.

2. Alle gegevens en afbeeldingen die zijn opgenomen in prijslijsten, brochures en / of reclamemateriaal, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn.

3. Overeenkomsten komen tot stand nadat wij een door opdrachtgever voor akkoord getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging hebben ontvangen. Met de hand aangebrachte wijzigingen maken een overeenkomst ongeldig.

4. Overeenkomsten opgemaakt op grond van mondelinge en / of telefonische of anderszins doorgegeven gelden ook als bindend. Het niet of niet tijdig retourneren van de getekende overeenkomst binnen de gestelde termijn kan nimmer worden aangevoerd als bewijs dat de opdracht niet is verstrekt.


ARTIKEL 3. PRIJZEN.

1. De prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

2. De kosten van aanvulling en / of wijziging van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. De kosten ter zake van gebruik van de accommodatie en de daar aanwezige voorzieningen / faciliteiten, of door derden verzorgd entertainment en dergelijke komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

4. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostenbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor om alle na dato van onze aanbieding of opdrachtbevestiging opgekomen wijzigingen in de kostenbepalende factoren, zoals belastingen, heffingen, invoerrechten, inkoopprijzen, loonkosten, transportkosten, verzekeringspremies etc. aan de opdrachtgever door te berekenen.


ARTIKEL 4. BETALING.

1. Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door ons aan te wijzen bank of giro rekening, in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Wij zijn gerechtigd voor of tijdens het sluiten van een overeenkomst naar ons oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. Indien deze zekerheid uitblijft zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3. Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voor of tijdens uitvoering daarvan, een aanbetaling danwel betaling vooraf te verlangen. Indien de opdrachtgever dit weigert zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4. Indien betaling niet binnen de in dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 4 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog open staand bedrag.

5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever aan ons verschuldigde bedrag.

6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van MPP en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens MPP onmiddellijk opeisbaar zijn.

7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


ARTIKEL 5. ANNULERING.

1. MPP behoudt zich het recht voor een overeenkomst ten allen tijde te mogen ontbinden.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst betreffende (het verzorgen van) een evenement te annuleren middels een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan ons.

3. In geval van annulering wordt de opdrachtgever, direct opeisbaar, aan ons verschuldigd; 10 % van de overeengekomen prijs indien annulering geschied uiterlijk drie kalendermaanden voor de (eerste) dag van het overeengekomen evenement, 50 % van de overeengekomen prijs indien de annulering geschied uiterlijk een kalendermaand voor de (eerste) dag van het overeengekomen evenement, 75 % van de overeengekomen prijs indien de annulering geschied binnen een maand voor de (eerste) dag van het overeengekomen evenement.


ARTIKEL 6. MATERIAAL / VERHUUR MATERIAAL.

1. De opdrachtgever mag het door ons ter beschikking gestelde materiaal niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan anderen in gebruik geven. Het materiaal mag uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruikt worden en aan het materiaal mogen geen veranderingen aangebracht worden. De opdrachtgever neemt alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het ter beschikking gestelde materiaal.

2. Bij verhuur van apparatuur door MPP is de opdrachtgever aansprakelijk en verantwoordelijk voor de verhuurde apparatuur.

3. Indien betaling van een waarborgsom is overeengekomen, zijn wij gerechtigd om al hetgeen wij uit of in verband met het materiaal van de opdrachtgever opeisbaar hebben te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Indien verrekening plaatsvindt voordat het materiaal volledig weer ter beschikking van ons is gesteld, kunnen wij verlangen dat de waarborgsom weer wordt aangevuld. Wij zijn geen rente over de waarborgsom verschuldigd en zijn tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant daarvan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat wij niets meer van de opdrachtgever te vorderen hebben of zullen krijgen.

4. Bij schade aan, of diefstal van de verhuurde apparatuur ontstaan tijdens de verhuurperiode en / of veroorzaakt door het publiek, waar zich dit op de locatie ook bevind is de huurder / opdrachtgever / vermelde contactpersoon financieel aansprakelijk.

5. Bij eventuele schade of verlies wordt het schadebedrag onherroepelijk door MPP vastgesteld. Dit dient te worden vergoed op basis van de nieuwprijs van de betreffende goederen.


ARTIKEL 7. OPTREDEN / UITVOERING OPDRACHT.

1. MPP zal de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft MPP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MPP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MPP worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MPP zijn verstrekt, heeft MPP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. MPP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MPP is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. De overeengekomen aankomst- / optreed- / eindtijd is bindend. Wijzigingen hierin uitsluitend in overleg en tegen meerprijs. MPP is gerechtigd dit te weigeren zonder verlies van rechten.

5. De opdrachtgever is verplicht de betreffende locatie / accommodatie opdracht te verstrekken voor; Ongestoorde toegang tot de lokaliteit op de overeengekomen aankomsttijd voor opbouw / soundcheck, reservering van het gevraagde speeloppervlak, reservering van een vaste parkeerplaats voor het lossen en laden van de materialen op minimale afstand van de optreedruimte. De opdrachtgever garandeert tevens dat er binnen 10 meter van het speeloppervlak de noodzakelijke geaarde stroom aanwezig is.

6. Inzet van het materiaal / de apparatuur is uitsluitend op een en dezelfde plaats in de aangegeven locatie. Deze dient gelijkvloers of per lift bereikbaar te zijn, het nemen van trappen etc. is onmogelijk. Ontmanteling van het materiaal, de apparatuur altijd direct na afloop optreden. Ontmanteling op een later tijdstip dient altijd vooraf besproken te worden en is uitsluitend tegen meerprijs.

7. Medegebruik van de materialen / de apparatuur door derden, uitsluitend na overleg en met schriftelijke toestemming van MPP op nadere voorwaarden.

8. Indien tijdens het optreden / uitvoering van werkzaamheden moeilijkheden van welke aard dan ook ondervonden worden die het optreden / uitvoering van werkzaamheden onmogelijk maken, is de opdrachtgever verplicht hiertegen de nodige maatregelen te nemen, indien deze ontoereikend mochten zijn, zulks ter beoordeling van MPP behoud MPP het recht voor het optreden / uitvoeren van werkzaamheden te staken zonder verlies van rechten.

9. Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever verplicht de werknemers van MPP / evt. derden kosteloos te voorzien van minimaal 4 niet-alcoholische consumpties per uur per persoon. Indien de werkzaamheden langer dan 6 uur duren is de opdrachtgever verplicht de werknemers van MPP kosteloos te voorzien van een maaltijd.


ARTIKEL 8. GEHEIMHOUDING.

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSWET.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt MPP zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

2. De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van MPP geen geluids- en beeldopname van het optreden / de werkzaamheden zullen worden vervaardigd en er geen affiches, foto’s en / of andere artikelen waarbij naam, beeltenis en / of logo van MPP worden gebruikt.

3. Alle door MPP verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MPP worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

4. MPP behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


ARTIKEL 10. OVERMACHT.

1. Wij zijn verplicht ons in te spannen om het overeengekomen evenement op de overeengekomen wijze te verzorgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor door derden te verzorgen onderdelen van het evenement, de accommodatie en de daarbij behorende voorzieningen, ook niet wanneer MPP optreed als intermediair. Voor zover het karakter van het evenement daardoor niet wordt aangetast, zijn wij gerechtigd om onderdelen van het programma niet, anders of in andere volgorde te verzorgen.

2. Onder overmacht wordt, afgezien van hetgeen onder punt 3. van dit artikel staat vermeld, in deze voorwaarden verstaan; elk van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorziene omstandigheden waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden verlangd.

3. Van overmacht aan onze zijde is in ieder geval sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd zijn aan onze verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding van de uitvoering ervan te voldoen ten gevolge van slecht weer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan materiaal, storingen in de levering van energie, ziekte van personeel, alles zowel in onze onderneming als bij derden, van wie wij de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken of die (deel)evenementen verzorgen, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorst door alle omstandigheden en / of oorzaken waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Voor rekening en risico van de opdrachtgever komt in ieder geval het geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig verschijnen van bezoekers / gasten of anderszins verminderde deelname.

4. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden.

5. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheden is gebleken.


ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID.

1. Behoudens opzet of grove nalatigheid van onze kant, zijn wij nimmer aansprakelijk voor kosten en schade, materieel of immaterieel, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die bij de opdrachtgever, bij derden, en / of bezoekers van het evenement mochten ontstaan als gevolg van (het verzorgen van) het overeengekomen evenement door ons. Voor alle aanspraken uit dien hoofde vrijwaart de opdrachtgever ons uitdrukkelijk en volledig.

2. Indien MPP onverhoopt toch tot vergoeding van kosten en schaden zijn gehouden, dan zal de vergoeding te alle tijde beperkt zijn tot de prijs van het overeengekomen evenement zoals door ons aan de opdrachtgever gefactureerd.

3. MPP kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade welke is ontstaan in verband met door derden te verzorgen onderdelen van het overeengekomen evenement.

4. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, dan kunnen onze eventueel aangesproken werknemers en ondergeschikten daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de BUMA/STEMRA rechten en eventuele hinderwet vergunningen, MPP is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.


ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT.

1. Op alle door MPP af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de aanbieding of overeenkomst ontstaan tussen MPP en opdrachtgever en / of artiest / derden zullen worden gebracht bij de arrondissementsrechter te s’-Hertogenbosch.


ARTIKEL 13. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.


Versie; 01-01-2004
Mouse Party Productions 2004.